Næstved opruster til kampen om arbejdskraft

Analyse af arbejdskraftbehov Næstved Erhverv 2017

Næstved Erhverv har netop lagt sidste hånd på en analyse af de lokale produktions- og industrivirksomheders oplevelser med at skaffe kvalificerede medarbejdere. Analysen bliver nu brugt som datagrundlag i en handlingsplan for at hjælpe Næstveds virksomheder forrest i køen med at skaffe de medarbejdere, der i meget nær fremtid bliver kamp om i hele landet. Det drejer sig især om ingeniører og salgsmedarbejdere.

Tendensen i Næstveds industri- og produktionsvirksomheder har de seneste år været positiv. Hjulene kører derudad, virksomhederne udvider, de er begyndt at få flere ordrer og ansætte flere medarbejdere.
Ifølge en ny, lokal undersøgelse, som Næstved Erhverv netop har lagt sidste hånd på, oplever to tredjedele af de rekrutterende virksomheder i Næstved kommune dog problemer med at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Inden for de seneste 12 måneder har næsten en fjerdedel helt måttet opgive at få deres ledige stillinger besat.

Hent rapporten Arbejdskraftanalyse Næstved 2017.

Tendensen er den samme i hele Danmark
Udviklingen ses ikke kun i Næstved. På landsplan er der ifølge Ugebrevet Mandag Morgen tale om et historisk stort mis-match mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer, og mange virksomheder peger på arbejdskraftmangel som den største udfordring for deres vækst de nærmeste år.

I Næstved gør vi noget ved problemet
– Det er et alvorligt scenarie, og vi har ikke tænkt os at sidde stille og se på, at væksten i Næstveds virksomheder risikerer at gå i stå. Vi er i gang med at gøre noget aktivt for at komme udviklingen i forkøbet, så Næstved kan blive ved med at skille sig ud som en god kommune at drive virksomhed i. Første skridt har været at lave denne analyse, så vi har lokale data for Næstved at arbejde med, for det fandtes ikke, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.

Sjællænderne tager ”forkerte” uddannelser
Tallene understøttes af landsdækkende og regionale undersøgelser, der samtidig viser, at der for virksomhederne i Region Sjællands område er mis-match mellem virksomhedernes arbejdskraftbehov og det antal personer, der står klar som færdiguddannede i 2020. For mange sjællændere bliver simpelthen uddannet til de ”forkerte” fagområder.

AKA 2016 Næstved Erhverv_Virksomheder i Næstved mangler tid til at finde nye medarbejdere_600 x 350 pxl
Region Sjællands fremskrivning af antallet af færdiguddannede personer opdelt på uddannelsesniveauer set i forhold til erhvervslivets forventede efterspørgsel. I 2014 var der overskud på 555 personer med længere videregående uddannelser (herunder ingeniører), mens der i 2020 forventes underskud på 1.398 personer med en længere videregående uddannelse. Samme rapport viser et overskud i 2020 af personer med mellemlang videregående uddannelse på 4.560 personer. Det høje overskud skyldes bla. en stor andel af færdiguddannede pædagoger, som der sandsynligvis ikke vil blive brug for. Kilde: Uddannelsesanalyse Region Sjælland 2015.

Verden stiller højere krav til produkterne
Den demografiske udvikling i Region Sjælland viser, at der bliver færre unge og flere ældre. Mange industriarbejdere står over for at gå på pension. Samtidig indebærer udviklingen i industrien mere automatisering, flere komplicerede opgaver og bredere ansvarsområder, og det stiller højere krav til medarbejdernes kompetencer. Næstveds industri- og produktionsvirksomheder befinder sig i en global konkurrencesituation, og hvis man ikke kan levere den høje kvalitet i sine produkter, ja, så er man ude af spillet. I tråd med denne udvikling viser Næstved Erhvervs analyse, at der frem mod 2020 især vil blive efterspurgt endnu mere specialiserede medarbejdere end tidligere.

Virksomheder må kæmpe om de dygtige
Samlet set betyder det, at der er færre personer til at imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Samtidig bliver det nu og i de kommende år endnu vigtigere end tidligere at få matchet arbejdskraftens kompetencer med det, der er brug for i virksomhederne.

Hent rapporten Arbejdskraftanalyse Næstved 2017.

Akut mangel på ingeniører og sælgere
Industri- og produktionsvirksomhederne i Næstved er fordelt på meget forskellige underbrancher og størrelser. Analysen viser derfor meget forskellige behov blandt de lokale virksomheder. Det kan være svært at aflæse et forenklet billede; en samlet tendens blandt virksomhederne. Der er dog nogle tydelige indikationer på forhold, der peger i samme retning uanset branche og størrelse:

Blandt de virksomheder, der de seneste 12 måneder har været i gang med at rekruttere, toppes listen af mangel på ingeniører og salgsmedarbejdere.

Top 5 liste over medarbejdere, der mangler akut i Næstved:
1. Ingeniører
2. Salgsmedarbejdere
3. Teknikere
4. Chauffører
5. Mekanikere

40 % af virksomhederne forventer at få problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft frem mod 2020. Igen står ingeniørerne højt på mangellisten:

Top 5 liste over medarbejdere, der kommer til at være mangel på i Næstved i 2020:
1. Ingeniører
2. Salgsmedarbejdere
3. Teknikere
4. Ufaglærte
5. Programmører

Dansk Industri siger om Arbejdskraftanalyse Næstved 2017:

”En spændende analyse, der er fint i tråd med vores egne erfaringer. Rundt omkring på de Sydsjællandske virksomheder oplever man, at det bliver sværere og sværere at skaffe dygtige medarbejdere. I DIs erhvervsklimaanalyse kan vi se, at virksomhederne forgæves forsøger at rekruttere til en bred vifte af stillinger – herunder både dygtige faglærte og højtuddannede. Andelen, som ikke har held med rekrutteringen, er stigende.   At Næstved Erhverv nu har undersøgt hvilke stillinger, som virksomhederne konkret har problemer med at besætte og hvilke kvalifikationer, de efterspørger, er et godt initiativ. Det sender et signal til de unge om, hvor der er en fremtid, og til uddannelsesinstitutionerne og kommunerne om, hvor der skal sættes ind med vejledningen.”

Virksomhederne mangler tid
I analysen peger virksomhederne selv på årsager til deres forgæves rekruttering de seneste 12 måneder:

1. Manglende faglige kompetencer hos jobansøgerne
2. Manglende tid i virksomheden til at gennemføre rekruttering

AKA 2016 Næstved Erhverv_Virksomheder i Næstved mangler tid til at finde nye medarbejdere_600 x 350 pxl
Virksomhederne i Næstved peger på manglende tid som en af de største udfordringer i forhold til at finde de rette medarbejdere. Kilde: Arbejdskraftanalyse Næstved 2017.

Sikring af kompetenceforsyning – hvad kan du selv gøre i din virksomhed?
1. Skab større overblik og hav en mere langsigtet planlægning. Arbejd systematisk og langsigtet med kompetenceforsyningen.
2. Brug nye søgemønstre: Alternativer til fuldtidsstillinger, fx anvendelse af freelancere, projektansættelser, vikarer.
3. Øg digitaliseringen, outsourcing og omorganisering: Procesoptimering, It-implementering, nye forretningsmodeller på projektbasis.
4. Rekruttér bredere og øg den interne udvikling: Vælg (også) alternative rekrutteringskanaler. Ansæt folk med et kompetenceniveau under virksomhedens behov for derefter at opkvalificere.
5. Indfør branding af din virksomhed med henblik på fremtidig tiltrækning af medarbejdere.
6. Samarbejd med offentlige aktører, fx jobcentre, erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Har du brug for hjælp til at komme i gang med at få større overblik i din virksomhed og bedre tid til det strategiske? Næstved Erhverv tilbyder gratis hjælp til at komme op i helikopterperspektivet.

Næstved Erhverv samler trådene
Analysen peger altså på to områder, hvor der kan gøres en frugtbar indsats. Manglen på tid til rekruttering kan virksomhederne selv gøre noget ved, mens det er svært for hver enkelt lokal virksomhed selv at gøre ret meget ved jobansøgernes manglende faglige kompetencer.
Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer at skulle ansætte nye medarbejdere inden for de kommende 12 måneder (2017). Derfor er det en rigtig god ide at igangsætte initiativer på lokalt plan.
– Næstved Erhverv har en position, som gør det muligt for os at samle en række interessenter med henblik på at få løst nogle af de overordnede udfordringer. Og det har vi tænkt os at gøre, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Katalog over erhvervsrettede uddannelser i Næstved
I øjeblikket arbejder Næstved Erhverv på at lave et samlet lokalt overblik over erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelser, så det bliver nemmere for Næstveds virksomheder at gennemskue hvor og hvordan, de her og nu kan løfte kompetencerne hos medarbejderne.
I midten af juni 2017 har Næstved Erhverv desuden taget initiativ til et møde mellem Dansk Industri, Dansk Metal, Næstved Jobcenter, Næstved Kommune samt relevante uddannelsesinstitutioner for at drøfte en overordnet, lokal handlingsplan – fx ændrede uddannelsestilbud – med baggrund i analysens resultater og den landsdækkende udvikling.

Har du også ideer til løsninger?
I Næstved Erhvervs analyse er der på side 46 en liste med 13 forslag fra virksomhederne til indsatser, der kan arbejdes videre med.

Hent rapporten Arbejdskraftanalyse Næstved 2017.

Har du også et godt forslag, hører vi gerne fra dig. Kontakt erhvervskonsulent Dennis Lisner Thyssen på 55 88 52 48 eller dlt@185.221.37.131

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse